Evaluering

Evaluering

Projekt “ElevInvents – læringsekspeditioner med erhverv og kultur” har med sit afsæt i folkeskolereformen og dens mål til formål at inddrage eleverne i undervisningen særligt med henblik på at skabe kobling mellem skolen og det omkringliggende samfund. Projektet har baseret sig på læringsmetoder som “”Designtænkning” og “Ekspeditionslæring”.

Projektet har endvidere til formål at bidrage til udviklingen af skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) jf. den nyeste PLC-bekendtgørelse, samt undersøge hvordan virksomheder og kulturinstitutioner kan betragtes som betydningsfulde ressourcer i design af læringsmiljøer og organisering af pædagogiske læringscentre.

ElevInvents fremkommer af ordet ‘elev’ samt af ‘invention’ som er det engelske ord for opfindelse eller påhit, hvormed projektet peger på, at det er elevernes idéer og deres rolle som didaktiske designere, som er udgangspunkt for tilrettelæggelse af læringsforløb, som hermed kan gøres varierede og mere vedkommende for eleverne.

Design tænkning er en proces, der rammesætter læring, hvor elever gives ansvar og medbestemmelse i undervisningens didaktiske design. Projektet har forsøgt udforskning af koblingen mellem fælles mål, elevstyrede aktiviteter, nye læringsrum med virksomhedspartnerskaber samt skabelse af ny viden. Vi har set nærmere på hvorledes det er muligt at ændre elevpositionen fra at være (passiv) modtager af undervisning til at eleverne aktivt designer egne læreprocesser som problemløsere, kritiske tænkere og aktive medborgere.

Helt konkret har projektet været inddelt i tre overordnede faser, som hver bestod af et læringsforløb omhandlende eksempelvis miljø, kunst og kultur, nationaliteter, mv. Tematiske og samfundsrelevante problemstillinger er blevet implementeret i designtænkningen og dens 5 centrale faser: idégenerering, fokus, empati, prototype og test.  Skolerne har i hvert af processens læringsforløb valgt hvilke af de 5 faser der primært skulle fokuseres på. Til dette har planlægningsværktøjet “Design Thinking Planner” været inddraget for fastholdelse af valgte fokusområder. Grundet tidslige og ressourcemæssige udfordringer har principperne om ekspeditionslæring indgået mindre fremtrædende i processen end først antaget.

De metodiske principper er faciliteret af vores eksterne samarbejdspartner fra ‘NoTosh’ , som bidrog til igangsættelse af overvejelser om design tænkningens rolle i forhold til fælles mål, samt hvordan skabes der rum for elevernes tænkning om egen læring? Hvordan behandles den viden?  Hvordan ser vi succeskriteriet for elevens udbytte? Hvordan giver voksne konstruktiv feedback og hjælp til eleverne til refleksion over den læring, der har fundet sted?

En af de større udfordringer for de voksne var at slippe kontrollen i den kreative læringsproces og overlade den til eleverne. Til gengæld viser erfaringen, at elevernes engagement og motivation højnes af at blive delagtiggjort i design af undervisningen, hvormed de kompetencer de opnår – ikke blot fagligt men også personligt – er med til at danne dem til aktive og demokratiske samfundsborgere.

Hensigten med projektet har været at rammesætte et projekt, som giver PLC mulighed for at opøve kompetence i design af autentiske og praksisnære læringsforløb i tæt samarbejde med erhvervs- og kulturlivet samt fokus på medinddragelse af eleverne.

Det har vist sig udfordrende for deltagende skoler at få kontakt til erhverv og kulturinstitutioner, så synligst i 1 af skolernes gennemførte forløb står en virksomhed som betydningsfuld ressource i elevernes læring gennem design af læringsforløb med afsæt i virkelige forhold.

Samtidig er projektets organisering via skolernes PLC flere steder fortolket meget frit, så vi både har set deltagende ledere og lærere arbejde efter bekendtgørelsen for skolernes pædagogiske læringscentre uden at inddrage de personale-ressourcer, der er i skolens PLC, og med PLC som sparringspartner.

En skoleleder udtrykker det således: ‘Fra min synsvinkel handler det i høj grad om hvordan et projekt som ElevInvents bliver en prototype på ledelsens samarbejde med skolens PLC om skolens generelle udvikling.’

Planlægningsværktøjerne, som indgår i tilrettelæggelsen af læringsforløb er faciliteret af ‘NoTosh’ og oversat til dansk af CPU. “Design Thinking Planner” og fordybelsesskemaet har bl.a. til formål at fastholde fordybelse samt kobling til målene undervejs i processen.

Videndeling af projektets erfaringer udmønter sig dels i et tilbud om tilsvarende forløb til PLC’ere og lærere,  som ikke har deltaget i projektets første år, og dels har CPU-konsulent Else Iversen holdt oplæg i Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling for PLC-ressourcenetværk.

Evalueringen er bygget op omkring deltagerobservation, videooptagelser samt fokusgruppeinterviews med deltagere fra projektet.

Foruden indeværende rapport kan vores erfaringer fra projektet ses på vores hjemmeside; elevinvents.dk. Her kan læseren få indblik i projektets visioner,  baggrunden for de benyttede pædagogiske læringsprincipper samt de benyttede planlægningsværktøjer. Betragtninger fra deltagere og konsulenter undervejs i projektet er at finde på hjemmesidens blog samt i Google+ gruppen ‘ElevInvents’.

Vi håber at kunne give læseren inspiration til inddragelse af elever som didaktiske designere samt inspiration til at se virksomheder og kulturinstitutioner som betydningsfulde ressourcer i design af læringsmiljøer og organisering af pædagogiske læringscentre.

Deltagere i projektet

Projektleder:

Thomas Skovgaard, leder Center for Pædagogisk Udvikling

Udvikling af projektbeskrivelse:

Jakob Neergaard Hausted, pædagogisk konsulent

Marianne Bundgaard, folkebibliotekar

Puk Søndergaard, skolebibliotekar

Pædagogiske læringscentre på skolerne:

Skolen i Midten, Barrit, Aale Hjortsvang og Raarup

CPU-konsulenter:

Else Iversen, Center for Pædagogisk Udvikling

Thomas Skovgaard, Center for Pædagogisk Udvikling

Ekstern konsulent:

Ewan McIntosh, NoTosh, Skotland

Translate »